Parby

Du er her:   Hjem > Områdets historie > 1921 Storpolitik om Stenlejerne
top
Page
 
 

Kjbhvn  Amts-Avis 26.5.1921

 

 

Stenlejerne på Sjællands Odde.

 

 

I alle kommunalbestyrelser og sogneråd tid en skrivelse behandles i denne fra ”Det af Indenrigsministeriets Arbejdsudvalg af 1917 angaaende Udnyttelse af dansk Vejmateriale nedsatte Udvalg” angående kommunernes deltagelse i erhvervelsen af Stenlejerne på Sjællands Odde.

 

Et på et afholdt møde af kommunedelegerede m. fl. fremlagt projekt går ud på, at de interesserede kommuner erhverver de A/S Stenlejerne på Sjællands Odde tilhørende arealer med det på samme værende materiel, bygninger, udskibningsbroer, sorter-, knuse- og gravemaskiner, spor og tipvogne m.m., og under form af et andelsselskab med en af kommunerne valgt bestyrelse overtager driften af de nævnte stenlejer, hvorhos der endvidere er indstillet til Indenrigsministeriets Arbejdsudvalg, at der af Statskassen bliver ydet støtte til gennemførelsen af den foreslåede ordning ved et direkte tilskud på en trediedel af de udgifter, der vil være forbundet med overtagelsen af stenlejerne på Sjællands Odde og de fornødne anskaffelser for på en rationel måde at kunne udnytte disse, hvilke udgifter efter de foretagne undersøgelser er anslået til ca. 1.062.500 kr.

 

 

I Gentofte kommunalbestyrelse har det tekniske udvalg haft sagen til drøftelse, og fra sidste møde forelå følgende indstilling:

 

Det tekniske udvalgs flertal indstiller at kommunen tilbyder at aftage indtil 2000 m3 skærver årlig fra Sjællands Odde og at tilskyde et beløb i lighed med de andre aftagere af indtil 20 kr. pr m3 tegnet kvantum, at det anfører, at det er en forudsætning for dette tilbud, at staten forpligter sig til ligeledes at aftage et kvantum materialer (skærver eller singels), der svarer til dens tilskud, og at den udtaler ønsket om, at det overvejes om ikke en anden form for driften af stenlejerne end den skitserede burde være at foretrække.

Et mindretal af udvalget forbeholder sig sin stilling.

 

Udvalgsformanden, Ingeniør Petersen, motiverede indstillingen. Han fremhævede, at formanden i det tekniske udvalg i den afgåede kommunalbestyrelse, direktør Pade, havde anbefalet, at kommunen tegnede sig for et forbrug af skærver, og flertallet i det nuværende udvalg ville indstille det samme, slev om man var gået noget ned i det kvantum, man ville forpligte sig til at aftage. Den meningsforskel, der havde været i udvalget, angik alene driftsformen. Forudsætningen fra ministeriets udvalg var denne, at kommunerne selv drev Lejerne, mens flertallet formente, at det ikke var udelukket, at en anden – f.eks. privat driftsform – ville være bedre og give et større udbytte.

 

Assistent Jensen (socialdemokrat) talte på mindretallets vegne. Mindretallet måtte fastholde, sagde hr. Jensen, at den sidste passus i indstillingen skulle bortfalde, idet den gruppe, han hørte til, anså den kommunale drift for den eneste rette.

Grosserer J. Andersen ville slutte sig til flertalsindstillingen. Alle de erfaringer, man havde høstet gennem de sidste åringer, gik ud på, at den kommunale drift var den dyreste. Man skulle så ikke på forhånd binde sig til en drift etableret gennem kommunesammenslutninger.

Bagermester Grønbeck udtalte, at det forekom ham, at dette var en sag, som kunne få en vidtrækkende betydning for Gentofte kommune, og han ville tilråde en nøje overvejelse inden udvalget bandt kommunalbestyrelsen i sagen.

Efter endnu nogle bemærkninger fra forskellig side satte formanden mindretallets forslag om at slette slutningsbemærkningen i indstillingen under afstemning. Det forkastedes med 6 mod 5 stemmer. For stemte de 4 socialdemokrater og det radikale medlem, pastor Keiser-Nielsen.

Dernæst vedtoges hele indstillingen med 12 stemmer.

 

 

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

 

 

 Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

           

 

 

Login